Voldtægt var for sent anmeldt - ingen erstatning

20.09.2017

HR dom af 3.5.2017

 

Der var ikke sket rettidig politianmeldelse i sag om offererstatning

Sagen angik, om det var med rette, at Erstatningsnævnet havde afvist at behandle A’s ansøgning om erstatning i medfør af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. Afvisningen var begrundet med, at A ikke havde opfyldt betingelsen i den dagældende offererstatningslov § 10, stk. 1, om at anmelde den pågældende straffe¬lovsovertrædelse til politiet uden unødigt ophold, og at der ikke var forhold, der talte for at fravige denne betingelse, jf. § 10, stk. 2.

A havde anmeldt, at hun var blevet voldtaget 10 dage efter det angivne gerningstidspunkt. Højesteret fandt, at der efter bevisførelsen ikke var grundlag for at antage, at anmeldelsen kunne anses for at være indgivet uden unødigt ophold. Højesteret tiltrådte endvidere, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte Erstatningsnævnets afgørelse om, at der ikke var forhold, som talte for at fravige betingelsen om, at politianmeldelse skal ske uden unødigt ophold, jf. § 10, stk. 2. Det var derfor med rette, at Erstatningsnævnet havde afvist at behandle A’s ansøgning om erstatning.

Landsretten var nået til samme resultat.

 

FLERE NYHEDER

Ikke erstatning for patientskade (nedsat syn).

07.05.2018

Østre Landsret stadfæster byrettens dom.Læs mere

Krav som følge af tvangsanbringelse var forældet.

02.01.2018

Forælder taber sag i Højesteret.Læs mere

Patienterstatning skulle ikke tilbagebetales.

12.12.2017

Patient vinder sag I HøjesteretLæs mere

Er du kommet til skade

på arbejdet?

Spørg gratis og uforpligtende !

Er du kommet til skade

i trafikken?

Spørg gratis og uforpligtende !

Er du kommet til skade

som patient?

Spørg gratis og uforpligtende !

Har du andre spørgsmål?

Spørg gratis og uforpligtende !