Ikke ansvar for psykisk arbejdsskade.

14.06.2017

Dom afsagt den 13. juni 2017

Arbejdsgiver havde ikke handlet ansvarspådragende, og A var derfor ikke berettiget til godtgørelse for svie og smerte som følge af en arbejdsmæssig belastning med merarbejde af betydeligt omfang

Sagen angik, om en psykisk lidelse, som A havde pådraget sig, var en personskade, som hendes arbejdsgiver var erstatningsansvarlig for, og som derfor kunne berettige A til godtgørelse for svie og smerte efter erstatningsansvarslovens § 1, jf. § 3. A blev sygemeldt i sommeren 2011 efter, at hun i en længere periode forud havde været udsat for en arbejdsmæssig belastning med merarbejde af betydeligt omfang.

Efter bevisførelsen lagde Højesteret til grund, at A over for sine overordnede fremtrådte robust og villig til at påtage sig merarbejde, selv om dette indebar en yderligere arbejdsmæssig belastning af hende. Hun gav ikke på noget tidspunkt udtryk for, at hun ikke kunne nå at løse opgaverne, og hendes arbejdsgiver blev heller ikke på anden måde gjort opmærksom på, at hendes arbejdsbyrde var for stor.

Højesteret vurderede, at A’s arbejdsgiver under disse omstændigheder ikke havde haft anledning til at antage, at A var udsat for en arbejdsmæssig belastning, som oversteg, hvad hun kunne magte, og at der var behov for at træffe særlige forholdsregler for at lette hendes arbejdsbyrde. Højesteret fandt det herefter ikke godtgjort, at A’s arbejdsgiver havde handlet ansvarspådragende.

Landsretten var nået til det samme resultat.

 

FLERE NYHEDER

Voldtægt var for sent anmeldt - ingen erstatning

20.09.2017

Højesteret stadfæster landsretsdom.Læs mere

Autist og autismecenter ansvarlig for overfald på medarbejder.

03.09.2017

Landsretten ændrer byrettens frifindelse.Læs mere

Differencekrav for erhvervsevnetab var ikke forældet.

25.05.2017

Højesteret afgør principielt forældelsesspørgsmål.Læs mere

Er du kommet til skade

på arbejdet?

Spørg gratis og uforpligtende !

Er du kommet til skade

i trafikken?

Spørg gratis og uforpligtende !

Er du kommet til skade

som patient?

Spørg gratis og uforpligtende !

Har du andre spørgsmål?

Spørg gratis og uforpligtende !