Differencekrav (erhvervsevnetab) var forældet.

08.09.2020

Højesterets dom af 8.9.2020. Erhvervsevnetab – forældelse.

Spørgsmålet for Højesteret var, om skadelidte A’s differencekrav var forældet, da hun anlagde sag ved byretten den 24. juli 2017.

A var den 6. maj 2008 under sit arbejde som buschauffør involveret i et færdselsuheld, da hun forsøgte at undvige en ukendt hund. Den 23. februar 2009 anerkendte Arbejdsskadestyrelsen (ASK - nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)) ulykken som en arbejdsskade og fastsatte méngraden til 5 % og erhvervsevnetabet til mindre end 15 %. Afgørelsen blev påklaget til Ankestyrelsen og stadfæstet den 19. november 2009.

A anmodede den 25. april 2013 ASK om genoptagelse af sagen både vedrørende varigt mén og tab af erhvervsevne. Der blev herefter truffet en række afgørelser om midlertidigt tab af erhvervsevne, hvorefter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring den 27. januar 2017 på ny traf endelig afgørelse om A’s tab af erhvervsevne, der blev fastsat til 20 %.

Højesteret fastslog, at differencekravet, som var rettet mod tredjemand, var omfattet af den almindelige forældelsesfrist på 3 år. Forældelsesfristen skulle regnes fra det tidspunkt, hvor A fik eller burde have fået kendskab til sit krav. Højesteret udtalte, at et sådant kendskab i hvert fald havde været til stede, da A anmodede om genoptagelse den 25. april 2013, hvilket var mere end tre år før, A anlagde sag ved byretten.

 

FLERE NYHEDER

Krav efter arbejdskadesikringsloven var forældet.

27.09.2020

Genoptagelsesfristen var ikke udløbet.Læs mere

Patientskadesag kunne ikke genoptages.

22.09.2020

Overlæge havde fået disciplinær kritik.Læs mere

Er du kommet til skade

på arbejdet?

Spørg gratis og uforpligtende !

Er du kommet til skade

i trafikken?

Spørg gratis og uforpligtende !

Er du kommet til skade

som patient?

Spørg gratis og uforpligtende !

Har du andre spørgsmål?

Spørg gratis og uforpligtende !